CCIA Timis avizeaza existenta cazurilor de forta majora, in contextul instituirii starii de urgenta. VEZI modelul de cerere (P)

Masurile restrictive impuse de autoritati ca urmare a raspandirii noului coronavirus COVID-19, precum carantina, inchiderea frontierelor, suspendarea activitatii scolilor, restaurantelor etc., pot intruni elementele constitutive ale unui caz de forta majora.


Potrivit Legii camerelor de comert din Romania nr.335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, camerele de comert elibereaza, la cerere, pentru comercianti, pe baza de documentaţie, AVIZE DE FORTA MAJORA.

In vederea eliberarii avizelor de forta majora sunt absolut necesare urmatoarele documente probatorii:

 • Cererea /solicitarea (vezi cerere model anexata) va cuprinde in mod obligatoriu:   prezentarea faptica detaliata a evenimentului, a consecinţelor acestuia in relaţia cu partenerul / partenerii contractual/i; data / perioada producerii evenimentului de forta majora;obiectivele afectate de producerea evenimentului de forta majora; argumente juridice care se incadreaza in cerintele cumulative prevazute de art.1351, alin.2 Cod Civil astfel incat evenimentul invocat sa se circumscrie unui caz de forţa majora;
 • Notificarile adresate partenerului / partenerilor contractual/i, prin care s-a comunicat acestuia /acestora aparitia cazului de forta majora si efectele sale asupra derularii operatiunilor contractuale precum si eventuale procese-verbale incheiate cu acestia si care sa ateste realitatea evenimentului invocat;
 • Contractul /contractele incheiat/e cu partenerul/ii contractual/i care sa contina clauza / clauzele de forta majora, precum si procese-verbale sau alte documente care atesta starea de fapt invocata in relatia cu partenerii contractuali;
 • Atestari sau certificari de la organele, autoritaţile şi instituţiile abilitate, respectiv: Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis, Institutia Prefectului Judetul Timis, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri etc., (enumerarea este enuntiativa, nu exhaustiva) privind existenta si efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul inceperii şi incetarii evenimentului (daca acesta a incetat) si care pot atesta cele invocate;
 • Procesul-verbal de constatare /evaluare insotit de o anexa privind modul de calcul pentru evaluarea pierderilor datorate evenimentului invocat, care va cuprinde in mod obligatoriu consecintele fizice si valorice ale evenimentului de forta majora, inclusiv asupra companiei din punct de vedere al cifrei de afaceri si al relatiei cu alti parteneri;

Daca este cazul, planse fotografice realizate inaintea, pe parcursul si eventual dupa producerea evenimentului;

Daca este necesar, expertize de specialitate realizate de experti tehnici acreditati care atesta situatia prezentata;

Orice alte documente considerate utile, pertinente si concludente pentru dovedirea cererii.

Toate documentele atasate in sustinerea cererii se prezinta pe adresa de email mvasiu@cciat.ro, in format electronic, cu semnatura electronica calificata, bazata pe un certificat calificat valabil.

In cazul avizarii favorabile a cazului de forta majora, documentul se emite in format electronic, cu semnatura electronica calificata, bazata pe un certificat calificat valabil.

Este important de retinut, ca avizul de forta majora se emite pentru fiecare contract care contine clauza de forta majora si de la care solicitantul doreste a se exonera de raspundere, si nu pe intreaga activitate a solicitantului. (I.P.)

Nota: Informaţii suplimentare referitoare la forta majora (inclusiv tarifele aferente) sunt disponibile pe site-ul CCIAT: www.cciat.ro sau la  tel. 0372 185 285.

 • (model cerere) –

CĂTRE,

CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TIMIȘ

CERERE ELIBERARE AVIZ  DE FORȚĂ MAJORĂ

 

I.SOLICITANT:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….(nume persoana juridică, cod de identificare fiscală, număr de ordine în registrul comerţului, cod unic de înregistrare), cu sediul în ………………………………..Judeţ/sector………………………………………prin…………………………………….………………………………………………(nume,prenume) în calitate de administrator, solicităm, în baza dispoziţiilor Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerţ şi industrie din România, cu modificările şi completările ulterioare, precum și a documentelor doveditoare anexate, avizarea existentei cazului de forta majora incidenta in cadrul contractului nostru nr……../…………….. :

 

II.SITUAȚIA/EVENIMENTUL DE FORȚĂ MAJORĂ:

 • Localizarea si descrierea succintă a situației/evenimentului de forță majoră:

Data / perioada producerii situatiei/evenimentului de forță majoră:


 • Obiectivele afectate de producerea situatiei/evenimentului de forță majoră:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 • Consecințele fizice și valorice ale situației/evenimentului de forță majoră

şi argumentele care atestă incidenţa art.1351 alin 2) Cod civil, legătura de cauzalitate dintre evenimentul de forţă majoră invocat şi imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor părţii care îl invocă) :_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

 

III. ELEMENTE PROBATORII ATAȘATE PREZENTEI CERERI:

 1. Contractul partilor cu clauza de forță majoră (xerocopie cf. cu orig.)

o anexat ___file

 1. Documente / Adrese/Procese –verbale de constatare/Certificari (emise de autoritati locale/naționale) din care rezultă producerea evenimentului de forță majoră o anexat ___file
 2. Documente / Adrese care conțin prezentarea situației de forță majoră, intervalul de producere și efecte acesteia           o anexat ___file
 3. Planse fotografice privind efectele evenimentului (daca este cazul)  o anexat___file
 4. Documente ce fac referire la producerea, inregistrarea, imprevizibilitatea, insurmontabilitatea si efectele producerii situatiei de forță majoră (inclusiv expertize tehnice de specialitate daca este cazul)                           o anexat ___file

           

 1. MOTIVUL SOLICITĂRII AVIZULUI DE FORȚĂ MAJORĂ ȘI IDENTIFICAREA CONTRACTULUI IN CADRUL CĂRUIA ACEST AVIZ VA FI FOLOSIT IN CAZ DE EMITERE:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Subsemnatul _______________________ în calitate de reprezentant legal al societăţii _____________________ declar pe propria răspundere, sub sancţiunea răspunderii juridice, inclusiv penale, că documentele depuse sau cele la care am făcut referire, societatea, calitatea şi identitatea mea, sunt reale și totodata ca accept regulile CCIAT de emitere a avizului coroborate cu dispozițiile legale incidente în vigoare.

 

Data: ………………………     Semnătura  solicitant:………………………………..
Leave a Reply